Toepassing

Hieronder vindt u onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ook als u een bestelling plaatst via onze websites. Deze algemene privacy, verkoop- en leveringsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Caffè Cento is een merk van KoffiePartners B.V. KoffiePartners B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te (3335 LT) Zwijndrecht, Nederland aan het adres: Ohmstraat 14, tel.nr: 0031 (0)78-6310300, e-mail: info@koffiepartners.nl

KoffiePartners B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23066257

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, online rechtsbetrekkingen daaronder begrepen, tussen Caffè Cento., hierna te noemen Caffè Cento% en de klant cq. opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ook als u als klant cq. opdrachtgever een bestelling plaatst via onze websites. Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever of koper, onder welke benaming ook zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op onze overeenkomsten. Indien een bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig mocht zijn, tast dit niet de geldigheid en toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

Verkoop voorwaarden Caffè Cento%

Artikel 1: online bestelling

1 De klant plaatst de bestelling op de wijze zoals op deze website is voorgeschreven. Een andere wijze van online bestellen bindt Caffè Cento% niet, tenzij Caffè Cento% de klant schriftelijk bericht dat zij met de afwijkende bestelling instemt. Zodra Caffè Cento% de bevestiging van de bestelling via de mail ontvangt, is de bestelling definitief. De klant ontvangt na online bestelling een bevestiging van deze bestelling per mail. 2 Het aanbod van Caffè Cento% blijft tegen de op de website geoffreerde prijzen gedurende één maand na bestelling geldig, tenzij sprake is van kennelijke programmeer- en/of typefouten van Caffè Cento%. Na ontvangst van uw betaling heeft u bij een online bestelling tot 14 dagen na ontvangst het recht van herroeping (zie recht van herroeping) indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2: overeenkomst/bestelling op andere wijze

1 Een overeenkomst of bestelling, anders dan de hierboven beschreven online bestelling, komt eerst dan tot stand nadat Caffè Cento% de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of Caffè Cento% de door de klant getekende offerte heeft ontvangen, tenzij sprake is van typefouten of significante fouten in de offerte van Caffè Cento%. Mondelinge overeenkomsten met Caffè Cento% zijn slechts bindend indien Caffè Cento% onverwijld met de uitvoering van de opdracht, bestelling of order aanvangt.

Artikel 3: prijzen

1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden leveringen uitgevoerd tegen de prijzen, die bij Caffè Cento% gelden op de dag van aflevering. Prijzen gelden franco huis binnenland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat wij bij (deel)levering tot het minimum orderbedrag van € 125,00 een toeslag van € 15,00 in rekening brengen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: betaling online bestellingen

1 In geval van een online bestelling dient betaling direct bij bestelling plaats te vinden. Bij een online bestelling kunt u op de op de website opgegeven manieren betalen.

Artikel 5: betaling overige bestellingen

1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling bij bestelling contant of voorafgaand aan de levering plaats te vinden op het door Caffè Cento% aangewezen rekeningnummer. Korting, verrekening/compensatie en opschorting van betaling door koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een later tijdstip voor betaling is overeengekomen, dan dient de betaling Caffè Cento% binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben bereikt. Caffè Cento% heeft altijd het recht om zekerheden zoals een bankgarantie of een gehele of gedeeltelijke aanbetaling, van de klant te verlangen.

Artikel 6: aanbiedingen en offertes

1 Alle aanbiedingen en offertes van Caffè Cento% zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Caffè Cento% heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het bestelde product niet meer leverbaar mocht zijn door de toeleverancier van Caffè Cento% zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Caffè Cento% jegens de klant zal leiden. De in onze prijslijsten en andere documentatie opgenomen gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden Caffè Cento% niet.

Levervoorwaarden

Artikel 1: levertijden

1 De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en nimmer als fatale termijn aan te merken en binden Caffè Cento% niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, echter zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.

Artikel 2: uitvoering overeenkomst door derden

1 Caffè Cento% is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 3: verzending

1 Alle bij Caffè Cento% bestelde zaken worden bezorgd door KoffiePartners of door KoffiePartners aangewezen vervoerders. KoffiePartners draagt het risico voor de producten tot het moment van daadwerkelijke aflevering aan de klant cq. opdrachtgever. KoffiePartners bepaalt de wijze van verpakking van de verkochte producten.

Artikel 4: reclamaties

1 Nadat het betreffende product is afgeleverd, gaat het risico daarvoor over op de klant. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Caffè Cento% dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames, dienen binnen 3 dagen na levering onder opgaaf van aard en grond der klachten schriftelijk bij Caffè Cento% te worden ingediend, bij gebreke waarvan deze niet meer in behandeling worden genomen.
2 Indien de bestelling niet door of namens Caffè Cento% wordt geleverd, dan zal Caffè Cento% de productwaarde van uw bestelling (incl. betaalde verzendkosten) aan u vergoeden, mits deze reeds door u aan Caffè Cento% is voldaan. Caffè Cento% kan er ook voor kiezen alsnog te leveren.

Artikel 5: eigendom

1 Alle leveringen van Caffè Cento% vinden plaats onder opschortende voorwaarde van algehele betaling van de koopprijs door koper. Zolang koper niet volledig heeft betaald heeft geen juridische levering aan laatstgenoemde plaats en blijft Caffè Cento%s eigenaar van de zaken. Nog onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door koper niet worden verpand, verkocht, overgedragen of bezwaard. In geval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, opschorting van betaling en liquidatie van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Caffè Cento% gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen. De wederpartij dient aan deze afgifte onverwijld zijn medewerking te verlenen. Ontbinding van de overeenkomst op vorenstaande gronden laat het recht van Caffè Cento% jegens de klant op schadevergoeding voor verlies of schade onverlet.

Artikel 6: garantie & aansprakelijkheid

1 Onverminderd het hiervoor bepaalde ter zake van bij aflevering waarneembare gebreken en/of tekortkomingen, dienen na in ontvangstneming van de zaken vastgestelde gebreken of tekortkomingen onverwijld schriftelijk bij ons gemeld te worden, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken zich daarmee niet bij ons heeft gemeld, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming. Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Retourzending van geleverde zaken zonder ons voorafgaande schriftelijke toestemming wordt niet aanvaard. Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water. Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht. Zoals wij zelf van de fabrikant van die apparatuur hebben verkregen en voor zover de garantie blijkt uit de aan de koper verstrekte orderbevestiging. Ons deugdelijk voorkomende garantie aanspraken van de koper zullen wij bij de fabrikant ondersteunen.Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de koper terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn gesteld de klacht te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen. De voldoening aan onze garantie geldt als enige en als algehele schadevergoeding.
2 Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard – op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is onze aansprakelijkheid -voor zover deze niet door het voldoen aan garantie kan worden opgeheven- beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7: recht van herroeping

1 Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de koop is op afstand (dwz. via de online bestelfaciliteit van Caffè Cento%) gesloten, heeft de klant als consument het recht van herroeping binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs door Caffè Cento% terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de koper. Als voorwaarden voor toepassing van het recht van herroeping stelt Caffè Cento%dat het product ongeopend en onbeschadigd geretourneerd dient te worden aan het hierboven vermelde adres van Caffè Cento%, de originele verpakking mag daarbij niet beschadigd of verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en dient in een nog verkoopbare staat te verkeren. Indien Caffè Cento% het recht van herroeping accepteert zal Caffè Cento% zulks aan koper bevestigen en het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugstorten.

Artikel 8: gebruik van persoonlijke gegevens

1 Caffè Cento% respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Caffè Cento% via www.caffecento.nl verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor elke andere toepassing van uw gegevens zal Caffè Cento% u om aanvullende toestemming vragen. Caffè Cento% zal uw persoonlijke gegevens nimmer verspreiden en aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 9: overmacht

1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van ons kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

Artikel 10: buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en forumkeuze

1 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Caffè Cento% gemaakte invorderingskosten en vervolgens te voldoening van de openstaande facturen. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de wederpartij na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke rente ex art. 6:119 B.W. of-indien van toepassing- ex art. 6:119a B.W. verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Rapport BGK-Integraal 2013.

Op alle overeenkomsten met Caffè Cento%, al dan niet gesloten via www.caffecento.nl is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan of verband houden met een tussen u en Caffè Cento% gesloten overeenkomst worden berecht door de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn op 31 juli 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr.: 23.066.257.

Caffè Cento% / KoffiePartners B.V.
Ohmstraat 14
3335 LT Zwijndrecht